За проекта

Проект „Младите хора – посланици на толерантността” – Договор № 25-00-51/25.11.2021 г.

Тематична област 5 „Толерантност и европейска идентичност“

Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“ по Национална програма за младежта (2021-2025) и се финансира от Министерство на младежта и спорта.

Период на изпълнение: 15.11.2021 г. – 14.05.2022 г.

Основната цел на проекта е да се повиши нивото на информираност на младите хора относно проблемите на младежите от уязвимите групи / младите хора в неравностойно положение и да се повиши толерантността им относно тази целева група, чрез включването им в образователни и информационни инициативи, които допринасят за засилване на уважението към различните по произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност.

Специфични цели:

  • насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред младите хора, включително и в онлайн пространствата;
  • изграждане на положителни личностни качества у младите хора като съпричастност, дух на приятелство, толерантност, разбирателство и взаимно уважение;
  • засилване на чувството за принадлежност на младите хора към процесите в ЕС и активизиране на участието им в тях чрез популяризиране на европейските ценности.

Целева група: млади хора на възраст между 15 и 29 години ненавършени – ученици от община Кюстендил, включително младежи в неравностойно положение и уязвими групи.

Дейности:

  1. Онлайн кампанията за сформиране на целева група по проекта
  2. Тренинг за младежи
  3. Платформа за толерантност
  4. Онлайн конкурс на тема „Толерантността през погледа на младите хора“
  5. Информация и публичност

Очаквани резултати: Реализирането на настоящия проект ще допринесе за това младежите да бъдат по-информирани за проблемите на младежите от уязвимите групи и младите хора в неравностойно положение, да се насърчи зачитането на правата на човека и демократичните принципи, които са основни елементи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и различните форми на насилие сред младите хора.

Брошура

Дискриминация и нетърпимост

Насилие. Различни форми на насилие сред младите хораи агресивно поведение 

Правата на човека

Към началото