За нас

Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” /МОС – Кюстендил/ е създадено през 2007 г. То е доброволно обединение на младежи, неправителствени организации, институции и физически лица, работещи по младежки проблеми.

МОС – Кюстендил е представителен орган на младежи от 15 до 29 годишна възраст на територията на община Кюстендил.

Към МОС – Кюстендил могат да се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален, териториален, професионален или друг принцип.

МОС – Кюстендил е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност за постигане на следните цели и задачи:

 1. Стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младите хора в живота на Община Кюстендил.
 2. Подобряване на условията за живот, обучение и развитие на интелектуалния потенциал на младите хора.
 3. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и подпомагане реализирането на дейности със социално-културна насоченост.
 4. Поддържане на контакти с български и международни организации от подобен тип.
 5. Осведомяване на обществеността за инициативите и дейностите си.

Поставените цели МОС – Кюстендил постига чрез организиране и провеждане на обществено-полезни и доброволчески младежки дейности.

Популяризира дейността си чрез издаване на писмени и рекламни материали и публикации в печатните и електронни медии.

МОС – Кюстендил работи в следните направления:

 • Младежки дейности
 • Социални дейности
 • Културни дейности
 • Екология и опазване на околната среда
 • Спортни дейности и туризъм
 • Международни дейности
 • Връзки с обществеността

Членството в „Младежки общински съвет-Кюстендил” е доброволно. Редовни членове могат да бъдат:

 • младежки НПО от община Кюстендил
 • младежки структури и читалища от община Кюстендил, реализиращи младежки дейности
 • всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице до 29 годишна възраст

Сдружението е участник в младежки мероприятия с местно, национално и международно значение, концерти и семинари, в които членовете му са придобили богат опит в организацията на подобен тип мероприятия. Има реализирани множество проекти финансирани от различни организации и институции.

Към началото