Станете член на обществения съвет от граждански организации към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Срок за кандидатстване – 25 февруари 2022
Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество отвори процедурата за съставяне на Обществения съвет от граждански организации към нея.
Общественият съвет ще се състои от 21 члена – представители на организации в 21 сфери на компетентност. Неговата основна роля е да оказва подкрепа и да консултира Комисията в нейната работа, както и да поставя на дневен ред въпроси от значение за гражданския сектор.
В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е изрично посочено, че взаимодействието между комисията и обществения съвет ще е активно, чрез редовни заседания минимум веднъж на три месеца. Така, Комисията и Общественият съвет към нея остават важни пространства за диалог между институциите и гражданските организации.
Наша е задачата като граждански организации да бъдем активни и да участваме в тези пространства, за да ги изпълним със съдържание и:
да се стига до решения на проблемите, срещу които се борим;
да се развива средата, в която работим, и състоянието на всяка от сферите, в които сме експерти.
Как може вашата организация да стане член на Обществения съвет към КПУГВГО
Кандидатствайте до 25 февруари, като изпратите Заявлението по образец (вижте по-долу) и небходимите приложения към него по имейл до Комисията: 47_kpugvgo@parliament.bg или на адрес: Народно събрание на Република България, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, град София, пл.“Княз Александър I“ № 1.
Кои организации могат да станат член на Обществения съвет към КПУГВГО:
Неправителствените организации, които отговарят на следните критерии:
• Да са регистрирани за извършване на общественополезна дейност при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението за участие с предмет на дейност в поне една от следните области:
Развитие на гражданското общество;
Правни въпроси и борба с корупцията;
Правосъдие, вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана;
Икономическо развитие, иновации, финанси и туризъм;
Социална политика и пазар на труда;
Здравеопазване;
Образование и наука;
Култура;
Физическо възпитание, спорт, младежки въпроси и политики;
Екология и околна среда;
Земеделие и здравословен начин на живот;
Регионално и местно развитие;
Транспорт и безопасност на придвижването;
Права на хората с увреждания и хора от уязвими групи;
Защита правата на човека и борба с дискриминацията;
Защита правата на децата;
Международни въпроси;
Политики за българите в чужбина;
Етнически въпроси и миграция;
Дарителство и доброволчество;
Електронно управление и информационни технологии.
• Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, проекти и политики в посочената област.
• Да притежават експертен капацитет.

Всички документи и допълнителна информация тук!

Станете член на обществения съвет от граждански организации към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото